اپلیکیشن شصت

با توجه به اینکه استفاده از رمز دوم پویا (یکبار مصرف) موجب ارتقای امنیت پرداخت و کاهش مخاطرات ناشی از برداشت های غیر مجاز و سوءاستفاده از کارت های بانکی در تراکنش های اینترنتی می گردد، خواهشمند است چنانچه هنوز از رمز ایستا استفاده می نمایید، در اسرع وقت از طریق بانک صادر کننده کارت خود، نسبت به پویاسازی رمز دوم پویا (یکبار مصرف) اقدام بفرمایید. اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روﺷﻬﺎی ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش های اﺻﻠﯽ بانک ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻫﻤﭽﻮن درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ. در همین راستا بانک ملی ایران ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در دستور کار قرار داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را معرفی نمود،هم چنین اپلیکیشن شصت ساخته شده است برای سهولت در انجام کار های بانکی، خرید بلیت هواپیما، خرید بلیت اتوبوس، خرید شارژ و ...

ویژگی های شصت


قابلیت صدور کارت هدیه

جست وجو نقاط خدمات

قابلیت پرداخت قبض

انجام خدمات بانکی

قابلیت دسترسی به اپلیکیشن رمزبان

قابلیت خرید شارژ

قابلیت کارت به کارت

قابلیت خرید بلیت اتوبوس،هواپیما..


بانک همکار021-64140

دانلود اپلیکیشن شصت

پرسش های متداول

 • به یکی از خودپردازهای بانک ملی ایران مراجعه نمایید و کارت خود را وارد دستگاه کنید. گزینه «عملیات رمز» و سپس «دریافت رمز» یکبار مصرف را انتخاب کنید.
 • بنا به درخواست خود، دریافت رمز یکبار مصرف برای رمز اول یا رمز دوم را انتخاب کنید.
 • شماره تلفن همراه خود را که در فرآیند نصب اپلیکیشن و افتتاح حساب بانک استفاده کرده اید، در محل مورد نظر در دستگاه خودپرداز وارد کنید.
 • در این مرحله اطلاعاتی به شما نمایش داده می شود، در صورت صحیح بودن آن، اطلاعات را تایید نمایید.
 • یک کد 8رقمی (بخش اول رمز) روی رسید خودپرداز چاپ می شود. هم چنین یک کد 114 کاراکتری (بخش دوم رمز) برای شما پیامک می شود. کل پیامک را کپی کنید.
 • برنامه موبایلی رمزبان را روی گوشی خود اجرا کنید.
 • پس از ورود به برنامه, کارت با علامت «+» در صفحه را لمس کنید و یا می توانید منو برنامه را با لمس باز کنید و گزینه «اتصال کارت» را انتخاب نمایید.
 • در صفحه جدید، در قسمت بالا کد 8رقمی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز را وارد کنید و در قسمت پایین، پیامکی را که دریافت نموده اید کپی کنید و سپس در قسمت بالا سمت چپ علامت تیک را لمس کنید.
 • حال می توانید رمز یکبار مصرف تولید شده برای رمزهای اول و یا دوم خود را مشاهده نمایید. هر رمز به مدت 60ثانیه و تنها برای یکبار قابل استفاده است. هم چنین، در صورتی که تعداد کارت هایی که در برنامه رمزبان اضافه کرده اید، بیش از یک کارت باشد، با کشیدن کارت به سمت چب و یا راست می توانید رمز یکبار مصرف تولید شده برای سایر کارت های خود را مشاهده نمایید.

 • به دستگاه Cashless و یا کیوسک بانک ملی ایران مراجعه کنید. کارت را وارد دستگاه نمایید تا وارد صفحه اصلی سرویس های بانک شوید.
 • با انتخاب منوی تغییر رمز، وارد زیر منو آن شده و گزینه فعال سازی رمز یکبار مصرف را انتخاب کنید.
 • در این مرحله باید شماره تلفن همراه خود را که جهت دریافت پیامک به بانک داده اید، وارد نمایید.
 • پس از وارد کردن شماره تلفن همراه و انتخاب دکمه «تایید»، در صفحه جدید رمز کارت خود را وارد کنید.
 • پس از وارد کردن رمز کارت، پیام فعال سازی روی صفحه ظاهر می شود. با انتخاب این گزینه چاپ، رسید توکن رمز اول یا دوم یکبار مصرف ، که یک کد 8رقمی است، توسط دستگاه چاپ می شود.
 • هم چنین یک کد 114 کاراکتری (بخش دوم رمز) برای شما پیامک می شود. کد موجود در پیامک و یا کل پیامک را کپی کنید.
 • برنامه موبایلی رمزبان را روی گوشی خود اجرا کنید.
 • پس از ورود به برنامه، کارت با علامت «+» در صفحه را لمس کنید و یا می توانید از بالای صفحه و سمت راست، منو برنامه را باز کنید و گزینه «اتصال کارت» را انتخاب نمایید.
 • در صفحه جدید، در قسمت بالا کد 8رقمی رسید دریافتی از کیوسک را وارد نمایید و در قسمت پایین ، پیامکی را که دریافت نموده اید، کپی کنید. و سپس در قسمت بالا سمت چپ ، علامت تیک را لمس کنید.
 • حال می توانید رمز یکبار مصرف تولید شده برای رمز های اول و یا دوم خود را مشاهده نمایید. هر رمز به مدت 60ثانیه و تنها برای یکبار قابل استفاده است. هم چنین، در صورتی که تعداد کارت هایی که در برنامه رمزبان اضافه کرده اید، بیش از یک کارت باشد، با کشیدن کارت به سمت چپ و یا راست می توانید رمز یکبار مصرف تولید شده برای سایر کارت های خود را مشاهده نمایید.

زمانی که کارت مورد نظر برای دریافت رمز دیگر را انتخاب کنید، تمامی مراحل مورد نظر را به همان ترتیب قبلی طی کنید. کافی است اگر بار اول «رمز اول یکبار مصرف» را در دستگاه خودپرداز و یا سامانه بام و یا دستگاه کیوسک بانک ملی انتخاب نموده اید، اکنون «رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب نمایید.

این زمان کاملا به بانک مورد نظر بستگی دارد ولی در حال حاضر بانک ها زمان 30 یا 60 ثانیه را قرار داده‌اند.

خیر، زیرا رمزهای یکبار مصرف بر اساس زمان جاری تلفن همراه تولید می شود و زمان جاری عنصر مهمی در تولید رمزهای یکبار مصرف می باشد.بنابراین امکان تغییر رمز به صورت دستی وجود ندارد.

بله، با فشردن دکمه کپی رمز، رمز مورد نظر در کلیپ برد کپی می‌شود.

 • در کیوسک: ابتدا کارت خود را وارد کنید.
 • از بین گزینه های موجود، گزینه تغییر رمز را انتخاب کنید.
 • در زیرمنوهای تغییر رمز، گزینه غیر فعال سازی رمز اول یا رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب کنید.
 • در خودپرداز: ابتدا کارت خود را وارد کرده و رمز خود را وارد نمایید.
 • از بخش عملیات رمز گزینه غیر فعالسازی رمز اول یا رمز دوم را انتخاب کنید.
 • در بام: در سامانه بام امکان غیر فعال کردن رمز وجود ندارد.

می توانید با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران، نسبت به ویرایش شماره تلفن همراه خود اقدام کنید.